อัพเดรตภาพกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ใน facebook ได้ที่นี่
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง และการชำระค่าใช่จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2563
ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา
ใบแจ้งการชำระเงิน
ประกาศจากโรงเรียนสีกันฯ เรื่อง เลื่อนกิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษเข้มข้น
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2562
สารสนเทศ_2561
สารสนเทศ_2560
สารสนเทศ_2559
สารสนเทศ_2558
SAR_61
SAR_60
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา9 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบออนไลน์ (นักเรียนที่มีผล ติด 0, ร, มผ รับการซ่อมตามตาราง)
9-11 มีนาคม 2563 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
13/17/18 มีนาคม 2563 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
16 มีนาคม 2563 โรงเรียนหยุดทำการ เพื่อล้างทำความสะอาดโรงเรียน
31 มีนาคม 2563 ยกเลิก กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ม.3 ,ม.6