สารสนเทศ_2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นที่
ด้านหลังอาคาร ๒ และซ่อมแซมพัดลมลูก หมุนด้านหน้าอาคาร ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สารสนเทศ_2560
SAR_60
SAR_59
Powerpointการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา