ประกวดราคาจ้างครูชาว
ต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2567
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

สารสนเทศ_2565
สารสนเทศ_2564
สารสนเทศ_2563
สารสนเทศ_2562
สารสนเทศ_2561
SAR_66
SAR_65
SAR_64
SAR_63
SAR_62


ดร.วีระชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน