วิชา การงานและเทคโนโลยี (รหัสรายวิชา ง43101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
เรื่อง Photoshop เบื้องต้น จำนวน 15 ข้อ
โดย คุณครูอังคณา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ คือ ข้อใด
   Adobe Photoshop
   Microsoft Power point
   AutoCAD
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
การสร้างชิ้นงานในโปรแกรม Adobe Photoshop ที่มีการใช้สีต่างๆ ต้องเลือกใช้โหมดอะไรในการสร้างภาพ
   Bitmap
   CMYK Color
   RGB Color
   Grayscale

ข้อที่ 3)
เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool  มีหน้าที่อะไร
   เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
   เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม
   เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสำคัญ
   เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง

ข้อที่ 4)
เครื่องมือ Move Too l  มีหน้าที่อะไร
   เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
   เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
   เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสำคัญ
   เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม

ข้อที่ 5)
ควรใช้เครื่องมือใดในการนำภาพบนกระดาษ ให้ไปปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
   กล้องถ่ายรูป
   เครื่องสแกนภาพ
   เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
   ถูกข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6)
การบันทึกแฟ้มรูปภาพ ใน Photoshop เพื่อใช้เป็นต้นฉบับนำมาแก้ไขได้ ต้องใช้นามสกุล รูปแบบใด
   .PSD
   .JPG
   .GIF
   .BMP

ข้อที่ 7)
การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหวนิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด
   .PSD
   .GIF
   .JPG
   .TIFF

ข้อที่ 8)
คำสั่งใน Adobe Photoshop ข้อใดเป็นคำสั่งหมุน
   Image - Duplicate
   Image - Image Size
   Image - Adjustment
   Image - Rotate Canvas

ข้อที่ 9)
โปรแกรม Adobe Photoshop ไม่สามารถทำงานใดต่อไปนี้
   ปริ้นรูปภาพ
   ตกแต่งกราฟิก
   พิมพ์ตัวหนังสือ
   คำนวณตัวเลข

ข้อที่ 10)
ในโปรแกรม Adobe Photoshop คำสั่งใดที่ใช้ในการลดขนาดภาพ
   Image > Rotate Canvas
   Image > Duplicate
   Image > Adjustment
   Image > Image size

ข้อที่ 11)
Layer แรกที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติในการสร้างชิ้นงานชื่อว่าอะไร
   First Layer
   Background
   New Layer
   แล้วแต่จะตั้งชื่อ

ข้อที่ 12)
โปรแกรม Image Ready มีคุณสมบัติอะไร
   สร้างภาพสามมิติ
   ใช้ในการคำนวณ
   สร้างภาพเคลื่อนไหว
   ใช้ทำแผนที่

ข้อที่ 13)
การพิมพ์ข้อความลงบน Layer ในโปรแกรม Adobe Photoshop ทำอย่างไร
   กดปุ่มเครื่องมือ Select แล้วพิมพ์
   กดปุ่มเครื่องมือ Brush tools แล้วพิมพ์
   กดปุ่มเครื่องมือ Horizontal type tool (T) แล้วพิมพ์
   คลิกบน Layer แล้วพิมพ์ข้อความ

ข้อที่ 14)
เครื่องมือ Eraser Tool  มีหน้าที่อะไร
   เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการลบ
   เป็นการไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปอีกสี่หนึ่ง
   เป็นการลบเฉพาะส่วนที่ทำเพิ่มเติมลงในภาพ
    เป็นการเทสีลงในภาพหรือพื้นที่ที่เลือก

ข้อที่ 15)
เครื่องมือ Gradient Tool  มีหน้าที่อะไร
   เป็นเครื่องมือทำทำให้ส่วนที่ Click เบลอ
   เป็นการไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปอีกสี่หนึ่ง
   เครื่องมือที่ทำให้ภาพสว่างขึ้น
   ทำให้สีของภาพดูเข้มขึ้น