แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 

     บทเรียนออนไลน์นี้ผู้เรียนสามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ภายในบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระดังนี้
     1. หน่วยการเรียนรู้ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ
     2. หน่วยการเรียนร ู้2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
     3. หน่วยการเรียนรู้ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
     4. หน่วยการเรียนรู้ 4 คอมพิวเตอร์
     5. หน่วยการเรียนรู้ 5 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

      แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน, เนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้, แบบทดสอบ-
หลังเรียน และเพื่อให้การศึกษาบทเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรศึกษาบทเรียนตามลำดับดังนี้ คือ
      1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เพื่่อดูพื้นฐานความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
      2. ศึกษา เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
      3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้แล้ว