แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 

บทเรียนออนไลน์ ประกอบการสอน รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1    เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
   1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
   2. อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

รายวิชา เทคโนโลยี 1 (ง 21102) ประกอบด้วย
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ข้อมูลและสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ม.1/3 )
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ( ตัวชี้วัด ม.1/1, ม1/3)   
รายวิชา เทคโนโลยี 2 (ง 21104) ประกอบด้วย
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด ม.1/2 )
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ม.1/1 )
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ตัวชี้วัด ม.1/1 )