วิชา เทคโนโลยี 2 (รหัส ง21104) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
   โมเด็ม
   จอภาพ
   แป้นพิมพ์
   ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

ข้อที่ 2)
อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
   แป้นพิมพ์ ซีพียู
   เมาส์ แฟลชไดรฟ์
   สแกนเนอร์ ไมโครโฟน
   แผ่นซีดี จอภาพ

ข้อที่ 3)
เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร
   ควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
   รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
   ควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์บนจอภาพ
   ข้อ ก และ ค ถูก

ข้อที่ 4)
หน่วยคำนวณและตรรกะอยู่ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์
   หน่วยรับข้อมูล
   หน่วยความจำหลัก
   หน่วยความจำสำรอง
   หน่วยประมวลผลกลาง

ข้อที่ 5)
อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
   แฟลชไดรฟ์ แรม
   ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี
   ซีพียู จอภาพ
   เครื่องพิมพ์ ลำโพง

ข้อที่ 6)
อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
   หน่วยรับข้อมูล
   หน่วยความจำหลัก
   หน่วยประมวลผลกลาง
   หน่วยแสดงผล

ข้อที่ 7)
ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหายจากอุปกรณ์ใด
   แรม
   ฮาร์ดดิสก์
   เครื่องพิมพ์
   สแกนเนอร์

ข้อที่ 8)
ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูล คือข้อใด
   กล้องดิจิตอล-ลำโพง
   เมาส์-จอภาพ
   สแกนเนอร์-จอภาพ
   ไมโครโฟน-ลำโพง

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
   แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
   สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
   กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
   กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ลำโพง

ข้อที่ 10)
ฮาร์ดแวร์ในหน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
   ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
   รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
   แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
   ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

ข้อที่ 11)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
   หน่วยรับข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   หน่วยความจำหลัก
   หน่วยประมวลผลกลาง

ข้อที่ 12)
หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
   2 ประเภทได้แก่ ROM และ RAM
   3 ประเภทได้แก่ ROM RAM CMOS
   2 ประเภทได้แก่ Static RAM และ Dynamic RAM
   ข้อ ก และ ค ถูก

ข้อที่ 13)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
   หน่วยความจำชั่วคราว
   เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
   ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
   เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป

ข้อที่ 14)
ROM เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบใด
   ข้อมูลจากการพิมพ์รายงาน
   บันทึกรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล
   บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15)
หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
   หน่วยความจำรอม
   หน่วยความจำแรม
   หน่วยความจำซีมอส
   หน่วยความจำชั่วคราว

ข้อที่ 16)
จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
   อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง
   อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
   อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน

ข้อที่ 17)
เครื่องฉายแอลซีดีเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือไม่อย่างไร
   เป็น ใช้สำหรับนำเสนองาน
   ไม่เป็น เพราะใช้สำหรับชมภาพยนตร์
   เป็น ใช้เป็นส่วนแสดงภาพเคลื่อนไหว
   ไม่เป็น เพราะใช้เป็นอุปกรณ์เสริม

ข้อที่ 18)
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง
   ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดในซีพียู
   จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
   มีขนาดความจุของข้อมูลไม่เท่ากัน
   จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง

ข้อที่ 19)
อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในข้อใดมีขนาดความจุน้อยและมากที่สุด
   ฮาร์ดดิสก์และดีวีดี
   ฟลอปปีดิสก์และดีวีดี
   ฮาร์ดดิสก์และคอมแพคดิสก์
   ฟลอปปีดิสก์และคอมแพคดิสก์

ข้อที่ 20)
อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทรค (Track)
   ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์
   ฮาร์ดดิสก์
   คอมแพคดิสก์
   ฟลอปปีดิสก์