แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 


หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit : CPU)
หน่วยประมวลผลกลาง    คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญในหน่วยประมวลผลกลาง  คือ  ไมโครโพรเซสเซอร์ 

หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
          หน่วยควบคุม (ControlUnit)   ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบทั้งหมด ให้ทำงาน อย่างถูกต้อง
          หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit)          ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางตรรกะ
เช่น การคำนวณทาง คณิตศาสตร์  ได้แก่  การบวก ลบ คูณ หาร
                  -   การกระทำทางตรรกะ (AND , OR)
                  -   การเปรียบเทียบ  เช่น การเปรียบเทียบค่าของข้อมูล 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่า 
ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรก้สามารถเปรียบเทียบได้
                  -   การเลื่อนข้อมูล (Shift)
                  -   การเพิ่มและการลด (Increment and Decrement)
                  -   การตรวจสอบบิท (Test  Bit)

                หน่วยประมวลผลกลางจะทำงานเป็น  4  ขั้นตอน  โดยขั้นตอนที่  1-2  จะใช้หน่วยควบคุมในการดำเนินงาน  ส่วนขั้นตอนที่  3-4  จะใช้หน่วยคำนวณและตรรกะในการดำเนินงาน  ดังนี้
                ขั้นตอนที่  1  หน่วยควบคุมเข้าถึงข้อมูลและคัดแยกคำสั่งจากหน่วยความจำ
                ขั้นตอนที่  2  คำสั่งถูกตีความ  เพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะต้องทำงานอะไร  แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผล  แล้วกำหนดตำแหน่งของคำสั่งถัดไป
                ขั้นตอนที่  3  ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตีความได้  ทั้งการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบ
                ขั้นตอนที่  4  เก็บผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้ไว้ในหน่วยความจำหลัก

ไมโครโพรเซสเซอร์  มีลักษณะเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันนิยมสร้างจากซิลิคอนเนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการทำงาน