วิชา เทคโนโลยี 2 (รหัส ง21104) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
E-Learning คือบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดมากที่สุด
   ครู
   นักเรียน
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
   ทุกคนในโรงเรียน

ข้อที่ 2)
คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อผู้สอนในด้านใดมากที่สุด
   ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผู้สอน
   ช่วยในการตัดสินใจของผู้สอน
   ช่วยถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน
   ช่วยแสดงความสามารถของผู้สอน

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษา
   นำเสนอเนื้อหาให้นักเรียน
   จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
   นำเสนอเว็บไซต์ของโรงเรียน
   ติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักเรียน

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
   ลดการคอร์รัปชัน
   เพิ่มความโปร่งใส
   อำนวยความสะดวก
   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการสื่อสารได้ถูกต้อง
   เป็นการสื่อสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน
   เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดค้นอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบใหม่
   เป็นการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ
   เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกให้องค์กรด้านการสื่อสาร

ข้อที่ 6)
คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการบริหารประเทศในด้านใดมากที่สุด
   การประมูลออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์
   การพิมพ์รายงานการประชุมของกระทรวงมหาดไทย
   การสร้างโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
   การตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ

ข้อที่ 8)
คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อสังคมศึกษาในด้านใดมากที่สุด
   พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำงานแทนมนุษย์
   พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   คำนวณโครงสร้างของอาคารและที่อยู่อาศัยของคนในสังคม
   เก็บข้อมูลและทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์
   ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
   ลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
   เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา
   ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการแพทย์

ข้อที่ 10)
คอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อวิทยาศาสตร์ในด้านใดมากที่สุด
   การช่วยทำงานวิจัย
   การเก็บและบันทึกข้อมูล
   การสร้างงานเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
   การประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ

ข้อที่ 11)
ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่องานด้านอุตสาหกรรม
   ลดปัญหาการว่างงาน
   สร้างความสามัคคีในสถานที่ทำงาน
   ช่วยทำงานที่มีความเสี่ยงแทนมนุษย์
   ส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงาน

ข้อที่ 12)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
   ด้านธุรกิจ
   ด้านวิศวกรรม
   ด้านอุตสาหกรรม
   ด้านการบริหารประเทศ

ข้อที่ 13)
บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านสำนักงานต้องเก็บข้อมูลอ้างอิงในทางกฎหมายเป็นระยะเวลาเท่าใด
   5 ปี
   10 ปี
   15 ปี
   20 ปี

ข้อที่ 14)
ข้อใดคือลักษณะสำคัญของเกมออนไลน์
   เล่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ใช้ได้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
   มีการลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อใช้งาน
   ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงไอซีที

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านความบันเทิง
   แชท มิวสิกวิดีโอ และเกม
   แชท มิวสิกวิดีโอ และเกม
   แชท เพลง และภาพยนตร์
   เกม ภาพยนตร์ และมิวสิกวีดีโอ

ข้อที่ 16)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านความบันเทิง
   การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ
   การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
   การอัปโหลดข้อมูลเท็จของนักแสดง
   การถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยเทคนิคพิเศษ

ข้อที่ 17)
ข้อใดคือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
   ช่วยกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้ทุกคน
   ช่วยแลกเปลี่ยนแนวความคิดต่าง ๆ
   ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
   ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อที่ 18)
ข้อใดคือประโยชน์ที่สำคัญของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
   ลดปริมาณการจ้างงาน
   ช่วยวางแผนทางการเงิน
   ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
   เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า

ข้อที่ 19)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ด้านความบันเทิง
   ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์
   ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
   ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   ส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ข้อที่ 20)
"กรวิทย์สามารถคุยกับน้องเอยได้ทุกที่ทั่วโลก" กรวิทย์ได้รับประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ด้านใด
   การศึกษา
   การสื่อสาร
   ความบันเทิง
   วิทยาศาสตร์