แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
                1. ด้านการศึกษา
                - ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
                - ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
                - ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
                - ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น
                2. ด้านการสื่อสาร
                - ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
                - เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
                - ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
                3. ด้านการบริหารประเทศ
                - เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
                - เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
                - ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
                - เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
                4. ด้านสังคมศาสตร์
                - ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
                - ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
                - ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  แผนภูมิ  หรือภาพ 3 มิติ  ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
                5. ด้านวิศวกรรม
                - ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
                - สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
                - ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
                - ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
                6. ด้านวิทยาศาสตร์
                - ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่าง ๆ
                - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
                - ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็ก ๆ ได้
                - สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
                7. ด้านการแพทย์
                - ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
                - เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
                - ช่วยลดเวลาในการักษาโรค
                8. ด้านอุตสาหกรรม
                - ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
                - ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
                - ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
                - ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  สินค้า  และกำไร
                9. ด้านธุรกิจ
                - เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
                - ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
                - ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
                - ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
                - เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
                10. ด้านธนาคาร
                - ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
                - ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร  ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
                - ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง  ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
                11. ด้านสำนักงาน
                - ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
                - ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
                - ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ไมโครซอฟต์  ออฟฟิศ  (Microsoft  Office) 
คือ  ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการงานในสำนักงานทั่วไป
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสำนักงานให้เป็น
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ  (Office  Automation)

               12. ด้านความบันเทิง
                - ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
                - เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
                - ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                - ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง

ปัจจุบันนิยมใช้ตัวอักษร  E  ในภาษาอังกฤษนำหน้างานหรือบริการรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งหมายถึง  การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic)  มาใช้ในการดำเนินการงานหรือบริการนั้น ๆ