วิชา เทคโนโลยี 2 (รหัส ง21104) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือคำที่ประกอบกันแล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่า "ไอที"
   ข้อมูล สารสนเทศ
   เทคโนโลยี สารสนเทศ
   การประมวลผล เทคโนโลยี
   ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ

ข้อที่ 2)
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร
   ช่วยลดจำนวนพนักงานลง
   ช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้น
   ช่วยให้ทำงานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น
   ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
   การใช้จอแอลซีดีนำเสนอรายงาน
   การใช้ดาวเทียมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
   การใช้เครื่องคิดเลขคำนวณรายรับประจำวัน
   การใช้บัตรแถบแม่เหล็กบันทึกสถานีปลายทางของผู้โดยสาร

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นอุปกรณ์แสดงผล
   ฮาร์ดดิสก์
   สแกนเนอร์
   ไมโครโฟน
   เครื่องพิมพ์

ข้อที่ 5)
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใดมากที่สุด
   การแสดงผล
   การประมวลผล
   การสื่อสารและเครือข่าย
   การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่ 6)
ข้อใดกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและเครือข่ายได้ถูกต้อง
   เป็นการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
   ใช้สำหรับส่งข้อมูลที่มีระยะห่างอย่างต่ำ 5 เมตร
   เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสายเคเบิลเท่านั้น
   เป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 7)
ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ

ข้อที่ 8)
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในสังคม
   ช่วยกระจายโอกาส
   ช่วยเสริมสร้างรายได้
   ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม
   ช่วยลดความเสี่ยงในการตกงาน

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางด้านบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
   ส่งเสริมการเรียนรู้
   ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
   เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
   สร้างความเสมอภาคในสังคม

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือผลกระทบทางด้านบวกจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม
   ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
   ลดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
   ทำให้เข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
   ทำให้รับรู้ข่าวสารและติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

ข้อที่ 11)
ผลกระทบทางด้านลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมส่งผลเสียอย่างมากในด้านใด
   สุขภาพร่างกาย
   ความปลอดภัย
   ระบบเศรษฐกิจ
   ค่านิยมและวัฒนธรรม

ข้อที่ 12)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม
   เกิดความไม่เสมอภาค
   เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม
   เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล
   เพิ่มจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ข้อที่ 13)
ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
   การเรียนการสอนผ่านเว็บเพจ
   คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
   สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
   การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนโดยตรง

ข้อที่ 14)
เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างไร
   ชิปมีคุณภาพสูงและขนาดเล็กลง
   สามารถใช้งาน 2 คนพร้อมกันได้
   มีการติดตั้งรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
   ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือผลกระทบทางด้านลบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
   สื่อที่ใช้ขาดความน่าสนใจ
   ผู้เรียนไม่มีสถานที่เรียนหนังสือ
   เครื่องมือที่ใช้ต้องมีความทันสมัย
   ผู้เรียนไม่สามารถสอบถามผู้สอนได้

ข้อที่ 16)
ข้อใดหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
   มัลติมีเดีย
   มัลติโพรเซสเซอร์
   ซูเปอร์มีเดีย
   ซูเปอร์โพรเซสเซอร์

ข้อที่ 17)
ข้อใดหมายถึงเทคโนโลยีสื่อประสม
   การใช้เทคโนโลยีพร้อมกันหลายคน
   การนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบพร้อมกัน
   การนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

ข้อที่ 18)
บลูทูธเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
   ปัญญาประดิษฐ์
   เทคโนโลยีสื่อประสม
   อุปกรณ์พกพาและไร้สาย
   เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ข้อที่ 19)
ข้อใดเกิดจากทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ
   สังคมยูบิควิตัส
   ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์
   โครงข่ายประสาทเทียม

ข้อที่ 20)
การสั่งงานด้วยเสียงเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
   ภาษาธรรมชาติ
   ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   โครงข่ายประสาทเทียม
   เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง