วิชา เทคโนโลยี 1 (รหัส ง21102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
   เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล
   เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง
   เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
   เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือหน่วยความจุของข้อมูลดิจิทัลที่มีขนาดเล็กที่สุด
   บิต
   ไบต์
   กิกะไบต์
   เมกะไบต์

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือหน่วยของระบบฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด
   ฐานข้อมูล
   แฟ้มข้อมูล
   ระบบข้อมูล
   ระเบียนข้อมูล

ข้อที่ 4)
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดนิยมใช้รหัสแอสกีแทนข้อมูล
   เครื่องเซิร์ฟเวอร์
   เครื่องเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
   การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
   การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ

ข้อที่ 5)
รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
   รหัสแอสกี
   รหัสยูกีติค
   รหัสยูนิโคด
   รหัสเอบซีติค

ข้อที่ 6)
รหัสยูนิโคดในข้อใดมีค่าเท่ากับ 0101 1001 ในรหัสแอสกี
   0000 0000 0101 1001
   0000 1111 0101 1001
   1111 0000 0101 1001
   1111 1111 0101 1001

ข้อที่ 7)
ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการสร้างรหัสยูนิโคด
   เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
   เพื่อให้สามารถแทนตัวอักษรได้มากขึ้น
   เพื่อให้รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
    เพื่อประหยัดเวลาในการประมวลผลข้อมูล

ข้อที่ 8)
ฐานในความหมายของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร
   อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้
   ลักษณะของภาษาที่ใช้ในข้อมูล
   ค่าแสดงจำนวนสัญลักษณ์ที่ใช้
   ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล

ข้อที่ 9)
ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
   เลขฐานสิบ
   เลขฐานสอง
   เลขฐานแปด
   เลขฐานสิบหก

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
   A
   0
    F
   16

ข้อที่ 11)
44 ฐานแปด อ่านว่าอย่างไร
   สี่-สี่-แปด
   สี่-สี่-ฐานแปด
    สี่-สิบ-สี่-แปด
   สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด

ข้อที่ 12)
ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเลขฐานสอง
   0
   1
   2
   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด
   นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
   นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
   นำ 10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
   10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน

ข้อที่ 14)
ข้อใดคือหลักการแบ่งกลุ่มเพื่อการแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นฐานสิบหก
   แบ่งกลุ่มละสี่หลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย
   แบ่งกลุ่มละสี่หลักจากด้านซ้ายไปด้านขวา
   แบ่งกลุ่มละสองหลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย
   แบ่งกลุ่มละสองหลักจากด้านซ้ายไปด้านขวา

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรม Calculator
   คล้ายเครื่องคิดเลข
   คล้ายเครื่องคิดเลข
   คล้ายกับกระดาษเอกสารเปล่า
   คล้ายกับอุปกรณ์สำหรับวาดภาพ

ข้อที่ 16)
ข้อใดคือรูปแบบของหน้าต่างโปรแกรม Calculator เพื่อใช้ในการหาค่าในระบบเลขฐาน
   Standard
   Scientific
   Arithmetic
   Thumbnail

ข้อที่ 17)
สัญลักษณ์ Oct ในโปรแกรม Calculator หมายถึงระบบเลขฐานใด
   เลขฐานสิบ
   เลขฐานสอง
   เลขฐานแปด
   เลขฐานสิบหก

ข้อที่ 18)
101 ฐานสอง มีค่าเท่ากับตรรกะในข้อใด
   จริงเท็จจริง
   เท็จจริงเท็จ
   เท็จเท็จจริง
   จริงจริงเท็จ

ข้อที่ 19)
ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
   AND
   NOT
   XAND
   XNOT

ข้อที่ 20)
การกระทำทางตรรกศาสตร์ในข้อใดมีค่าเท่ากับ 0
   พระจันทร์เป็นบริวารของโลก
   พระจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก
   พระจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าโลก
   พระจันทร์ที่โคจรรอบโลกมีเพียง 1 ดวง