แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 


โปรแกรม 
Calculator
            เป็นโปรแกรมประยุกต์  มีลักษณะเหมือนเครื่องคิดเลข  โดยมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม  หน้าต่างโปรแกรม
  วิธีการเปลี่ยนรูปแบบ  และการแปลงค่าเลขฐาน  ดังนี้
                1. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม  Calculator  สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  start  เลือก  All  Programs
เลือก  Accessories  แล้วคลิกที่  Calculator  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้น
                2. หน้าต่างโปรแกรมมีลักษณะเหมือนเครื่องคิดเลข  โดยจะแบ่งเป็น  4  ส่วน  ดังนี้
                แถบหัวเรื่อง  เป็นส่วนที่แสดงชื่อโปรแกรม  Calculator  และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม  ได้แก่  ปุ่ม  Minimize  ใช้สำหรับย่อหน้าต่างโปรแกรมไปไว้ที่ทาสก์บาร์  ปุ่ม  Maximize  ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในโปรแกรมนี้  และปุ่ม  Close  ใช้สำหรับออกจากโปรแกรม
                แถบเมนู  ประกอบด้วย  Edit  Viwe  และ  Help  ซึ่งโปรแกรมจะรวบรวมการใช้งานไว้ที่นี่
                แถบแสดงตัวเลข  เป็นช่องสำหรับแสดงตัวเลขที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์หรือจากการคลิกที่แป้นตัวเลข
บนหน้าต่างโปรแกรม
                แป้นตัวเลขและแป้นคำสั่ง  ใช้คลิกตัวเลขที่ต้องการคำนวณและคำสั่งที่ใช้ในการคำนวณ
                3. วิธีการเปลี่ยนรูปแบบ  โดยปกติเมื่อเราเรียกใช้โปรแกรม  Calculator  จะแสดงหน้าต่างโปรแกรม
ในรูปแบบ  Standard  แต่ในการใช้งานโปรแกรม  Calculator  เพื่อแปลงค่าเลขฐาน  หน้าต่างโปรแกรมจำเป็น
จะต้องอยู่ในรูปแบบ  Scientific  ผู้ใช้จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบของหน้าต่างโปรแกรมโดยการคลิก  Viwe  ที่แถบเมนู
แล้วคลิกเลือก  Scientific
                4. วิธีการแปลงค่าเลขฐาน  ต้องคลิกเลือกฐานของตัวเลขที่พิมพ์  พิมพ์ตัวเลขนั้น  แล้วจึงคลิกเปลี่ยน
เป็นเลขฐานที่ต้องการ  ซึ่งตัวเลขในแถบแสดงตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามฐานของตัวเลขที่เลือก  โดย  Hex  คือ
ฐานสิบหก  Dec  คือ  ฐานสิบ  Oct  คือ  ฐานแปด  และ  Bin  คือ  ฐานสอง  ตัวอย่าง  เช่น  เมื่อต้องการแปลงค่า    ให้เป็นเลขฐานสอง  ต้องคลิกที่  Dec  แล้วพิมพ์  123  จากนั้นจึงคลิกที่  Bin  แล้วดูผลลัพธ์ที่แถบ แสดงตัวเลข  ซึ่งจะเท่ากับ 

โปรแกรม  Calculator  สามารถใช้ในการบวก  ลบ  คูณ  หาร
และคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ได้เหมือนเครื่องคิดเลขทั่วไป