แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 

การแปลงค่าเลขฐาน
การคำนวณ
     1. การแปลงค่าเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง  ฐานแปด  และฐานสิบหก
  สามารถคำนวณได้จาก การหารสั้นด้วยเลขฐานที่ต้องการแปลงค่า  แล้วนำผลลัพธ์และเศษที่ได้มาเรียงต่อกันจากล่างขึ้นบน

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖16〗_สิบ ให้เป็นเลขฐานสอง 2) 16 2) 8		เศษ 0	 2) 8		เศษ 0 2) 8		เศษ 0    1		เศษ 0		จะได้ 〖10000〗_สอง	                   
 

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖16〗_สิบ ให้เป็นเลขฐานแปด 8) 16     2		เศษ 0		จะได้ 〖20〗_แปด	                                                                                        
                                                                                                                                                                              
 

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖1101〗_สอง ให้เป็นเลขฐานสิบ 〖1101〗_สอง		= 1 × 2^3 + 1 × 2^2 + 0 × 2^1 + 1 × 2^0 			= 1 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1 			= 8 + 4 + 0 + 1 			= 〖13〗_สิบ                      

        2. การแปลงเลขฐานสอง  ฐานแปด  และฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ  สามารถคำนวณได้ จากการนำเลขฐานที่ต้องการแปลงในหลักนั้นมาคูณกับค่าประจำหลักของฐาน  แล้วนำแต่ละหลักมารวมกัน

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖4251〗_แปด ให้เป็นเลขฐานสิบ 〖4251〗_แปด		= 4 × 8^3 + 2 × 8^2 + 5 × 8^1 + 1 × 8^0 			= 4 × 512 + 2 × 64 + 5 × 8 + 1 × 1 			= 2048 + 128 + 40 + 1 			= 〖2217〗_สิบ

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖A10〗_สิบหก ให้เป็นเลขฐานสิบ 〖A10〗_สิบหก		= A × 〖16〗^2 + 1 × 〖16〗^1 + 0 × 〖16〗^0 			= 10 × 256 + 1 × 16 + 0 × 1 			= 2560 + 16 + 0 			= 〖2576〗_สิบ        

        3. การแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานแปด  สามารถคำนวณได้จากการแบ่งกลุ่มเลขฐานสอง 
กลุ่มละสามหลัก  จากด้านขวาไปด้านซ้ายแล้วแปลงเลขฐานสองแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐานสิบ  จากนั้นจึงนำตัวเลข
ที่ได้มาเรียงต่อกัน  ซึ่งการแปลงเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบนั้นสามารถคำนวณได้จากข้อ  2  หรือเทียบจาก
ตารางเลขฐาน

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖10110111〗_สอง ให้เป็นเลขฐานแปด 〖10110111〗_สอง	= 101  110  111 (แบ่งกลุ่ม 3 หลัก) 			=   5    6    7  (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ) 			= 〖567〗_แปด         (นำมาเรียงต่อกันเป็นเลขฐานแปด)        

การแปลงเลขฐานที่เป็นตัวเลขที่มีหลักเดียว
  สามารถนำมาเทียบกับตารางเลขฐานได้  โดยไม่ต้องคำนวณค่าใหม่
  เนื่องจากตารางเลขฐานเกิดจากการเรียงลำดับเลขของเลขฐานนั้น ๆ
ซึ่งจะมีผลลัพธ์เท่ากับการคำนวณ

      4. การแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบหก  สามารถคำนวณได้จากการแบ่งกลุ่มเลขฐานสอง 
กลุ่มละสี่หลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย  แล้วแปลงเลขฐานสองแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐานสิบ  จากนั้นนำตัวเลข
ที่ได้มาเรียงต่อกัน

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖101110111〗_สอง ให้เป็นเลขฐานสิบหก 〖101110111〗_สอง	= 1  0111  0111 (แบ่งกลุ่ม 4 หลัก) 			= 1    7     7   (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ) 			= 〖177〗_สิบหก         (นำมาเรียงต่อกันเป็นเลขฐานสิบหก)

        5. การแปลงค่าเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสอง  สามารถคำนวณได้จากการแบ่งเลขฐานแปดทีละหลัก
แปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสองสามหลักด้วยการเปรียบเทียบจากตารางเลขฐาน  หากเลขฐานสองนั้น
มีไม่ถึงสามหลัก  ให้เติม  0  ด้านหน้าของหลักนั้น  แล้วจึงนำค่าที่ได้มาเรียงต่อกัน

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖37〗_แปด ให้เป็นเลขฐานสอง 〖37〗_แปด		= 3      7   (แบ่งกลุ่ม 1 หลัก) 			= 011   111  (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสองสามหลัก) 			= 〖011111〗_สอง    หรือ   〖11111〗_สอง         

      6. การแปลงค่าเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบหก  สามารถคำนวณได้จากการบ่งเลขฐานแปดทีละหลัก 
แปลงเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสองด้วยการเปรียบเทียบจากตารางเลขฐาน  แล้วนำเลขฐานสองที่ได้แปลง
ให้เป็นเลขฐานสิบหกอีกครั้งหนึ่ง

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖567〗_แปด ให้เป็นเลขฐานสิบหก 〖567〗_แปด		= 5     6    7  (แบ่งกลุ่ม 1 หลัก) 			= 101  110  111  (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสองสามหลัก) 			= 〖101110111〗_สอง    			= 1   0111   0111 (แบ่งกลุ่ม 4 หลัก) 			= 1     7     7   (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ) 			=  〖177〗_สิบหก         (นำมาเรียงต่อกันเป็นเลขฐานสิบหก)       

              
สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖177〗_สิบหก ให้เป็นเลขฐานสอง 〖177〗_สิบหก		= 1      7    7  			= 0001  0111  0111  (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 						สี่หลัก) 			= 〖000101110111〗_สอง   หรือ   〖101110111〗_สอง              

   7. การแปลงค่าเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสอง  สามารถคำนวณได้จากการแบ่งเลขฐานสิบหก
ทีละหลัก  แปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสองสี่หลักด้วยการเปรียบเทียบจากตารางเลขฐาน  หากเลขฐานสอง
นั้นมีไม่ถึงสี่หลัก  ให้เติม  0  ด้านหน้าของหลักนั้นแล้วจึงนำค่าที่ได้มาเรียงต่อกัน

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖177〗_สิบหก ให้เป็นเลขฐานแปด 〖177〗_สิบหก		= 1      7    7  			= 0001  0111  0111  (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 						สี่หลัก) 			= 〖000101110111〗_สอง   หรือ   〖101110111〗_สอง 	 			= 101  110  111  (แบ่งกลุ่ม 3 หลัก) 			= 5     6    7   (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ)  			= 〖567〗_แปด         (นำมาเรียงต่อกันเป็นเลขฐานแปด)                    
       8. การแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานแปด สามารถคำนวณได้จากการแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็น
เลขฐานสอง  แล้วแปลงจากเลขฐานสองให้เป็นเลขฐานแปดอีกครั้งหนึ่ง

สี่เหลี่ยมมุมมน: การแปลงค่า 〖177〗_สิบหก ให้เป็นเลขฐานแปด 〖177〗_สิบหก		= 1      7    7  			= 0001  0111  0111  (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสอง 						สี่หลัก) 			= 〖000101110111〗_สอง   หรือ   〖101110111〗_สอง 	 			= 101  110  111  (แบ่งกลุ่ม 3 หลัก) 			= 5     6    7   (นำมาแปลงให้เป็นเลขฐานสิบ)  			= 〖567〗_แปด         (นำมาเรียงต่อกันเป็นเลขฐานแปด)