แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความหมายและประเภทของข้อมูลและ
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
วิธีการประมวลผลข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อมูลดิจิทัล
ระบบเลขฐาน
การแปลงค่าเลขฐาน
โปรแกรม Calculator
การกระทำทางตรรกศาสตร
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทบาทของคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
แบบทดสอบหลังเรียน
 

ระบบเลขฐาน
       1. ระบบเลขฐานสิบ  มีสัญลักษณ์จำนวน  10  ตัว  ได้แก่  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  และ  9 
           การอ่านตัวเลขในระบบเลขฐานสิบ  นิยมอ่านโดยกำหนดตามหลักของตัวเลขฐานสิบ  เช่น 
 อ่านว่าหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบห้า    

ระบบเลขฐานสิบ  เป็นระบบเลขฐานเดียวที่ไม่นิยมเขียนเลขฐานต่อท้ายตัวเลข  ดังนั้น  100  จึงเท่ากับ    นั่นเอง

       2. ระบบเลขฐานสอง  เป็นระบบพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  มีสัญลักษณ์จำนวน  2  ตัว  ได้แก่  0 
และ  1 
           การอ่านตัวเลขในระบบฐานสองจะอ่านเรียงลำดับตามตัวเลขแล้วตามด้วยเลขฐาน  เช่น  
อ่านว่า  หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-ฐานสอง
      3. ระบบเลขฐานแปด  เป็นระบบเลขฐานที่ใช้เพื่อช่วยลดจำนวนของข้อมูลในระบบเลขฐานสอง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์  มีสัญลักษณ์จำนวน  8  ตัว  ได้แก่  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6  และ  7 
          การอ่านตัวเลขในระบบเลขฐานแปด  จะอ่านเรียงลำดับตัวเลขแล้วตามด้วยเลขฐาน  เช่น     
อ่านว่า  สี่-สาม-หก-เจ็ด-ฐานแปด
       4. ระบบเลขฐานสิบหก  เป็นระบบเลขฐานที่ใช้เพื่อช่วยลดจำนวนของข้อมูลในระบบเลขฐานสองและ
ระบบเลขฐานแปด  มีสัญลักษณ์จำนวน  16  ตัว  โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมา  ได้แก่  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E  และ  F 
           การอ่านตัวเลขในระบบเลขฐานสิบหก  จะอ่านเรียงลำดับตัวเลขแล้วตามด้วยเลขฐาน  เช่น     
อ่านว่า  หนึ่ง-ซี-เจ็ด-ฐานสิบหก

สัญลักษณ์ในระบบเลขฐานใด ๆ  จะมีจำนวนเท่ากับระบบเลขฐานนั้น
  แต่จะไม่มีสัญลักษณ์นั้นอยู่ในระบบเลขฐานของตนเอง 
เช่น  ระบบเลขฐานสอง  จะมี  2  จำนวน  และไม่มีสัญลักษณ์  2 
ส่วนระบบเลขฐานสิบ  สัญลักษณ์  10  ไม่ใช่สัญลักษณ์สิบ
แต่หมายถึงสัญลักษณ์หนึ่งและศูนย์