วิชา เทคโนโลยี 1 (รหัส ง21102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานนันท์อุปถัมภ์)
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1)
ข้อใดหมายถึงข้อมูล
   สิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้
   สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
   ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน
   ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล
   มีความถูกต้อง
   มีความทันสมัย
   มีความสวยงาม
   มีความน่าเชื่อถือ

ข้อที่ 3)
ข้อใดใช้รับข้อมูลในรูปแบบการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
   ประสาทสัมผัสของร่างกาย
   ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
   ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ซอฟต์แวร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 4)
การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์คล้ายกับการแบ่งข้อมูลในข้อใด
   การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
   การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
   การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
   การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
   ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
   ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ
    ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือข้อมูล
   น้ำหนักตัว
    คะแนนสะสม
   กราฟแสดงคะแนนสอบ
   แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน

ข้อที่ 7)
ข้อใดคือนามสกุลต่อท้ายชื่อข้อมูลภาพที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   .bmp
   .doc
   .mp3
   .wav

ข้อที่ 8)
ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ
   ข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุด
   ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
   ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
   ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ข้อที่ 9)
สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
   ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย
   สั้นได้ใจความ น่าเชื่อถือ และทันสมัย
   ครบถ้วน ทันสมัย และใช้เวลานำเสนอน้อย
   ถูกต้อง สั้นได้ใจความ และใช้เวลานำเสนอน้อย

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ
   สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง
   สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นข้อความ
   สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นต้นแบบ
   สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ

ข้อที่ 11)
ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
   ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
   เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว้
   เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
   สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง

ข้อที่ 12)
เครื่องหมายการค้าที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลประเภทใด
   ข้อมูลกราฟิก
   ข้อมูลตัวอักษร
   ข้อมูลเชิงจำนวน
   ข้อมูลภาพลักษณ์

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ
   มีความน่าเชื่อถือสูง
   ผ่านการประมวลผลแล้ว
   รูปแบบการนำเสนอสวยงาม
   ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้อย

ข้อที่ 14)
การแบ่งข้อมูลรูปแบบใดที่จะมีนามสกุลของไฟล์แสดงลักษณะของข้อมูล
   การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
   การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
   การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
   การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 15)
AA.gif เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลเสียง
   ข้อมูลอักขระ
   ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 16)
สแกนเนอร์เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์รูปแบบใด
   ข้อมูลกราฟิก
   ข้อมูลตัวอักษร
   ข้อมูลเชิงจำนวน
   ข้อมูลภาพลักษณ์

ข้อที่ 17)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงจำนวน
   จำนวนดินสอที่มีทั้งหมด
   หมายเลขทะเบียนรถยนต์
   ความยาวของหลอดกาแฟ
   คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อที่ 18)
ข้อใดหมายถึงข้อมูลภาพลักษณ์
   ข้อมูลที่ได้จากการสแกน
   ข้อมูลที่แสดงลักษณะของภาพ
   ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้
   ข้อมูลที่เกิดจากจุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 19)
สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อนเป็นการแบ่งสารสนเทศรูปแบบใด
   การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ
   การแบ่งสารสนเทศตามขั้นตอนการพัฒนาสารสนเทศ
   การแบ่งสารสนเทศตามการนำไปใช้งาน
   การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบที่นำเสนอ

ข้อที่ 20)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศ
   ช่วยในการวางแผน
   ช่วยให้เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ
   ช่วยพัฒนาและควบคุมงาน
   ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ